Islamic Sources Other Language

  1. home

  2. book

  3. Islami dhe Civilizimi perëndimor

Islami dhe Civilizimi perëndimor

Islami dhe Civilizimi perëndimor

  • Sejjid Muxhteba Musavi Llari
download

    Download

Islami dhe Civilizimi perëndimor
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Libri ‘lslami dhe civilizimi perëndimor’ i mendimtarit të shouar të proviniencës islame Sejjid Muxhteba
Musavillarit i përket atij lloji, mjerisht ende të rrallë, të literaturës e cila nga pikëpamja e kuptimeve
intelektualo-historike dhe kulturoro-civilizuese të islamit dhe arritjet e shkencës moderne, shqyrton në
mënyrë kompetente lidhur me temat themelore të kohës sonë. Libri, ndonëse jo aoJ gjerë për nga
vëllimi, bën një shtrirje të gjerë tematike dhe përfshinë një numër të madh çështjesh Që kanë të bëjnë
me krizën e rrezikshme morale dhe shpirtërore të botës bashkëkohore dhe depravacionit të tij kulturor.
Autori nuk shkon vetëm në domenin e konstatimit dhe diagnostiflkimin e gjendjes në të cilën ndodhet
njeriu i sotëm dhe bota e ekzistimit të tij. Ai, duke analizuar fenomenologjinë e sëmundjes së kohës sonë
dhe duke komentuar gjendjen e botës, si pasojë e kësaj sëmundje me modelet universale të islamit,
synon të arrijë deri te themelet e krizës dhe të ofrojë udhëzime për zgjidhje, të cilat sipas mendimit të tij,
Qëndrojnë në themelet e diturisë islame dhe traditën e tij autentike.

  • Sejjid Muxhteba Musavi Llari