Islamic Sources Other Language

  1. home

  2. book

  3. ALQURAN DALAM ISLAM

ALQURAN DALAM ISLAM

ALQURAN DALAM ISLAM

  • ALLAMAH SAYYID MUHAMMAD HUSAIN TABATABAI
  • ORGANISAST TABLIGHAT ISLAMI
  • 1917
ALQURAN DALAM ISLAM
2 (40%) 2 vote[s]
description book specs comment

AL QURAN MENGANDUNGI SEBUAH PROGRAM YANG CENERAL UNTUK MANUSIA
Syahadat Islam, yang lebih baik dari sebarang syahadal
lain, mengawal dan mcnjamin  kegembiraan  hidup manusia,
telah datang kcpada orang-orang Islam mcncrusi Kitab Suci AI Quran. Hal keugamaan Islam, yang mengandungi siri-siri kepercayaan ugama, moral dan undang-undang yang praktikal. bcrasal dari AI Quran. Allah yang Maha Kuasa hcrlirman di dalam AI Quran,
••Sesungguhnya AI Quran ini memberikan petunjuk
kepada Ualan) yang lebih lurus.” ( 17:9)
Dan sekali lagi Dia berfirman,
“Kami turunkan kepadamu AI Kitab (AI Quran) untuk
menjelaskan segala sesuatu.”  (16:89)

  • ALLAMAH SAYYID MUHAMMAD HUSAIN TABATABAI
  • ORGANISAST TABLIGHAT ISLAMI
  • 1917